La demanda en el pagament de factures de transport: sancions administratives a qui contracta el servei 

Habitualment, les parts d’un contracte de transport de mercaderies pacten uns terminis de pagament que s’excedeixen dels límits legalment previstos. Aquest excés comporta l’aplicació de sancions administratives que les parts desconeixen.

Els límits de temps per al pagament d’aquestes factures es troben regulats en dues normatives: la llei del Contracte de Transport Terrestre de Mercaderies (en endavant, LCTTM), la qual es remet a una segona norma, La llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials (en endavant, Llei 3/2004).

Què diuen aquestes lleis sobre els terminis de pagament? 
Diuen que si no hi ha cap termini de pagament prèviament pactat, s’entén que el preu del transport (o factura) és exigible transcorreguts 30 dies naturals des de la data d’entrega de la mercaderia o prestació dels serveis, inclús quan hi hagi una factura o sol·licitud de pagament anterior.

Si bé, a la pràctica, és molt comú que els professionals i empreses del sector pactin uns terminis de pagament superiors o que es segueixin procediments de comprovació i acceptació de factures i mercaderies.

Què preveu la llei al respecte?
La llei preveu un termini MÀXIM de 60 dies naturals a comptar des de la data d’entrega de les mercaderies o prestació dels serveis. Sobrepassat aquest termini, l’administració podrà aplicar sancions administratives de fins a 6000€, en virtut del que disposa la LOTT.

I, existeix algun termini concret per a enviar les factures?
Sí, els proveïdors de transport tenen l’obligació d’emetre les factures 15 dies naturals a comptar des de la data de recepció efectiva de les mercaderies o de la prestació dels serveis.

A què tinc dret si un client no em paga la factura dins d’aquests 30 dies?
La llei 3/2004 preveu una indemnització de 40€ per factura més l’aplicació dels interessos de morositat en les operacions comercials.

Per això, és molt important que tant les empreses de transport, com les empreses que contracten un transport per a transportar mercaderies, com aquelles que el subcontracten, plasmin als seus documents contractuals les obligacions i terminis de cada part, així com estableix uns protocols comercials i administratius d’acord amb el que diuen les normes comentades.

Per a més informació:

Núria Alquézar
Advocada / Lawyer

www.alquezaradvocats.com
+34 611 160 613

Plaça Josep Pla 4, 1-2 17001 Girona
nuria@alquezaradvocats.com

Article propietat de Núria Alquézar Sánchez